Thêta / NSRF Slotwedstrijden & NSK Roeien

03 July 2010 to 04 July 2010
Results are available

Saturday

03-07-2010
EventNameAdditionNo. racesResults
001SA1x Open NSKSA1x Open NSK1
002SA4- Open NSKSA4- Open NSK1
003O 2-Overgangs twee-zonder3
004N 1xNieuwelingen skiff3
005N 4+Nieuwelingen vier-met4
006Dev 4-Dev 4-1
007Ej 8+Eerstejaars acht4
008LSA1x Open NSKLSA1x Open NSK1
010LO 2-Lichte overgangs twee-zonder1
011LN 1xLichte nieuwelingen skiff6
012LN 4+Lichte nieuwelingen vier-met3
013LDev 4-LDev 4-3
014LEj 8+Lichte eerstejaars acht4
015DSA1x Open NSKDSA1x Open NSK1
016DSA4- Open NSKDSA4- Open NSK1
017DO 2-Dames overgangs twee-zonder3
018DN 1xDames nieuwelingen skiff3
019DN 4+Dames nieuwelingen vier-met3
020DDev 4-DDev 4-4
021DEj 8+Dames eerstejaars acht4
022LDSA1x Open NSKLDSA1x Open NSK1
023LDN 1xLichte dames nieuwelingen skiff3
024J18 1xAJ18 1xA2
025J18 1xBJ18 1xB2
026J18 2-Jongens achttien twee-zonder2
027J18 2xJongens achttien dubbeltwee2
029J18 4-Jongens achttien vier-zonder1
031M18 1xBM18 1xB3
033M18 2xMeisjes achttien dubbeltwee3
036J16 1xAJ16 1xA2
037J16 1xBJ16 1xB7
038J16 2xJongens zestien dubbeltwee5
040M16 1xAM16 1xA2
041M16 1xBM16 1xB4
042M16 2xMeisjes zestien dubbeltwee3
051SA 4xSenioren A dubbelvier-zonder1
052LSA 2+Lichte senioren A twee-met1
053DSA 4xDames senioren A dubbelvier-zonder1

Sunday

04-07-2010
EventNameAdditionNo. racesResults
102SA 2- Open NSKSA 2- Open NSK3
103SA 2x Open NSKSA 2x Open NSK1
104SA8+ Open NSKSA8+ Open NSK3
105O 1xOvergangs skiff1
106O 4-Overgangs vier-zonder1
107O 4+Overgangs vier-met4
108N 4-Nieuwelingen vier-zonder1
109N 2-Nieuwelingen twee-zonder3
110N 2xNieuwelingen dubbeltwee4
111B 1xBeginnelingen skiff4
112B 4+Beginnelingen vier-met3
113B 8+Beginnelingen acht1
116LSA8+ Open NSKLSA8+ Open NSK3
117LO 1xLichte overgangs skiff3
118LO 4-Lichte overgangs vier-zonder3
119LO 4+Lichte overgangs vier-met1
120LN 4-Lichte nieuwelingen vier-zonder1
121LN 2-Lichte nieuwelingen twee-zonder1
123LB 1xLichte beginnelingen skiff4
124LB 4+Lichte beginnelingen vier-met3
126DSA 1xDames senioren A skiff1
127DSA 2- Open NSKDSA 2- Open NSK1
128DSA 2x Open NSKDSA 2x Open NSK1
129DSA8+ Open NSKDSA8+ Open NSK3
130DO 1xDames overgangs skiff1
131DO 4-Dames overgangs vier-zonder1
132DO 4+Dames overgangs vier-met1
133DN 4-Dames nieuwelingen vier-zonder3
134DN 2-Dames nieuwelingen twee-zonder3
135DN 2xDames nieuwelingen dubbeltwee3
136DB 1xDames beginnelingen skiff3
137DB 4+Dames beginnelingen vier-met1
138DB 8+Dames beginnelingen acht3
140LDO 1xLichte dames overgangs skiff1
142LDB 1xLichte dames beginnelingen skiff3
143J18 1xJongens achttien skiff2
145J18 2xJongens achttien dubbeltwee2
147M18 1xMeisjes achttien skiff3
148M18 2-Meisjes achttien twee-zonder1
149M18 2xMeisjes achttien dubbeltwee2
151J16 2xJongens zestien dubbeltwee4
152J16 4*Jongens zestien dubbelvier-met1
154M16 2xMeisjes zestien dubbeltwee2
155M16 4*Meisjes zestien dubbelvier-met1
161SA 2+Senioren A twee-met1
162N 2+Nieuwelingen twee-met3
163LN 2+Lichte nieuwelingen twee-met1
171D TalentenachtenD Talentenachten4
172H TalentenachtenH Talentenachten3